Číselník PDK

Číselník PDK vytváří a spravuje společnost Pharmdata s.r.o. za účelem jednoznačného určení výrobků při vzájemné obchodní komunikaci mezi distribucí, výrobci a lékárnami. PDK číselník je na našem trhu jediný komplexní soubor důležitých informací o přípravcích a jejich zařazování do skupin podle sazby DPH. S jeho pomocí je navíc možné objednávat jednotným kódem u distributorů a přijaté položky zavádět do sortimentu lékárny.
Je tedy zřejmé, že s číselníkem PDK jsou minulostí doby, kdy distributor dodal stejný přípravek jednou jako regulovaný a jindy jako neregulovaný, jednou s kódem SUKL a jindy bez něho. Tvůrce číselníku dodává pravidelně aktualizované a garantované informace nejen o sazbě DPH, způsobu regulace, informace o osvobození od DPH, ale i informace o ATC skupině, označení vyhrazených léčiv, soubor potravin pro zvláštní výživu atp.
Tyto informace jsou kontrolovány u výrobců nebo autorizovaných dovozců a společnost Pharmdata s.r.o. nabízí uživatelům PDK číselníku konzultace při příjmu problematických položek. Jednou z významných služeb, kterou pro své klienty správce číselníku poskytuje, je pomoc při kontrole ze strany státních orgánů.
Prostřednictvím internetových stránek je zároveň k dispozici možnost prohlížení, stažení a tisku takových informací a dokladů o výrobku, jako jsou prohlášení o shodě, HEM i bezpečnostní list.
Vzhledem ke spolupráci se všemi důležitými institucemi jsou údaje v PDK číselníku vždy aktuální, a navíc společnost Pharmdata s.r.o. nabízí prostřednictvím internetových stránek další cenné informace o připravovaných změnách i legislativních problémech.

PDK garance kvality dat zajišťovaná firmou PharmData s.r.o.

Pro uživatele PDK číselníku je velmi důležité, aby se na údaje z číselníku mohli plně spolehnout. Zde jsou nejdůležitější zásady, které kvalitu dat zajišťují:

  • Údaje z oficiálních číselníků SÚKL, VZP, a MF ČR jsou bezprostředně po jejich zveřejnění zrcadleny v PDK, kde jsou k dispozici mnohem dříve a pohodlněji než v tištěných výnosech a sbornících.
  • Před vlastním importem dat ze souborů SÚKL, VZP a MF ČR jsou pro jistotu prováděny logické kontroly jejich věcné správnosti. Výsledky těchto kontrol jsou předávány zpět uvedeným státním orgánům k analýze. Řada nesprávností byla již tímto způsobem odstraněna.
  • Při zavádění registrovaných i neregistrovaných položek jsou údaje vždy nejprve předány přímo výrobcům a dodavatelům ke kontrole. Teprve po jejich vyjádření jsou údaje publikovány a distribuovány. Toto nezbytné opatření zajišťuje naprostou korektnost dat.
  • Průběžně, tedy i mimo obvyklé termíny, probíhají nad všemi údaji PDK v pravidelných intervalech logické kontroly. Údaje jsou zasílány příslušným výrobcům, dodavatelům a distributorům ke kontrole. Zjištěné odchylky jsou obratem upravovány.
  • Přípravky osvobozené od DPH jsou takto označovány teprve tehdy, jsou-li splněny zákonem předepsané podmínky a výrobce předloží nezbytnou dokumentaci. Ve sporných případech jsou položky ponechány jako zdaňované. Lékárník má takto jistotu, že se nedopustí daňového přestupku.
  • U všech položek je, opět ve spolupráci s výrobci, průběžně kontrolováno také jejich zařazení do celního sazebníku, což je nezbytná zákonná podmínka pro správné stanovení sazby DPH.
  • U nejasných nebo nejednoznačných položek jsou prováděny konzultace přímo s finančními a celními úřady.

PDK je plně integrován ve farmaceutickém informačním systému FARMIS2

Číselník PDK zahrnuje v současné době více než 56 tisíc položek. 70 % z nich je přímo registrováno výrobci, 30 % se přebírá a doplňuje z jiných zdrojů. Číselník tak obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného a distribuovaného farmaceutickými a velkoobchodními společnostmi v České republice.
Aby mohly být všechny údaje obsažené v číselníku rychle a účelně využity a číselník se tak stal přínosem při práci lékárníka, je nutné, aby byl plně integrován do farmaceutického informačního systému. Proto se již několik let rozvíjí úzká spolupráce společností FARMIS s.r.o. a Pharmdata s.r.o. na této integraci.

Seznam přípravků v číselníku PDK

Seznam přípravků v číselníku PDK

Jelikož všichni distributoři sdružení v asociaci AVEL používají formát číselníku a umí tedy přijmout objednávku nebo reklamaci podle PDK kódu, podporuje farmaceutický informační systém FARMIS2 v maximální míře tento kód při odesílání objednávky i při příjmu elektronického dodacího listu.
Vedle jednotného kódu zboží však číselník obsahuje i řadu dalších informací o samotných přípravcích, včetně údajů z číselníků VZP, SÚKL a MF ČR. Uživatel tak může získat všechny potřebné informace včas a najednou. V příslušných místech programu je tedy samozřejmě možné provést přímý skok do číselníku a zobrazit tak tyto potřebné informace.

Detail položky z číselníku PDK

Detail položky z číselníku PDK

Dokonalým pomocníkem lékárníka se PDK číselník stává při zavádění nových položek do sortimentu lékárny. Tato funkce je ve farmaceutickém informačním systému FARMIS2 plně automatizována a děje se pomocí čarového kódu přípravku. PDK číselník je proto dnes již nepostradatelný při spouštění provozu nové lékárny.

Aktualizace

Číselník PDK je pravidelně aktualizován prostřednictvím internetového aktualizačního systému, který je integrovaný přímo ve farmaceutickém informačním systému FARMIS2. Aktualizace číselníku PDK vychází obvykle jednou za týden.

Související odkazy