Číselník PDK

PDK číselník je na našem trhu jediný komplexní soubor důležitých informací o přípravcích a jejich zařazování do skupin podle sazby výstupní DPH. S jeho pomocí je navíc možné objednávat jednotným kódem u velkodistributorů a přijaté položky zavádět do sortimentu lékárny.
Je tedy zřejmé, že s číselníkem PDK jsou minulostí doby, kdy Vám distributor dodal jeden přípravek jako regulovaný a jindy jako neregulovaný, jednou s kódem SUKL a jindy bez něho. Tvůrce číselníku dodává pravidelně aktualizované a garantované informace nejen o sazbě DPH, způsobu regulace, informace o osvobození od DPH, ale i informace o ATC skupině, označení vyhrazených léčiv, soubor potravin pro zvláštní výživu atp.
Tyto informace jsou kontrolovány u výrobců nebo autorizovaných dovozců a společnost PharmData nabízí uživatelům PDK číselníku konzultace při příjmu problematických položek. Jednou z významných služeb, kterou pro své klienty správce číselníku poskytuje, je pomoc při kontrole ze strany státních orgánů.
Prostřednictvím internetových stránek máte zároveň možnost prohlížení, stažení a tisku takových informací a dokladů o výrobku, jako jsou prohlášení o shodě, HEM i bezpečnostní list.
Vzhledem ke spolupráci se všemi důležitými institucemi jsou údaje v PDK číselníku vždy aktuální, a navíc společnost PharmData nabízí prostřednictvím internetových stránek další cenné informace o připravovaných změnách i legislativních problémech.

PDK garance kvality dat zajišťovaná firmou PharmData

Pro uživatele PDK číselníku je velmi důležité, aby se na údaje z číselníku mohli plně spolehnout. Proto si Vás dále dovolujeme seznámit s nejdůležitějšími zásadami, které kvalitu dat zajišťují:

  • Údaje z oficiálních číselníků SUKL, VZP, a MF ČR jsou bezprostředně po jejich zveřejnění zrcadleny v PDK, kde je máte k dispozici mnohem dříve a pohodlněji než v tištěných výnosech a sbornících.
  • Před vlastním importem dat ze souborů SUKL, VZP a MF ČR jsou pro jistotu prováděny logické kontroly jejich věcné správnosti. Výsledky těchto kontrol jsou předávány zpět uvedeným státním orgánům k analýze. Řada nesprávností byla již tímto způsobem odstraněna.
  • Při zavádění registrovaných i neregistrovaných položek jsou údaje vždy nejprve předány přímo výrobcům a dodavatelům ke kontrole. Teprve po jejich vyjád?řní jsou údaje publikovány a distribuovány. Toto nezbytné opatření zajišťuje naprostou korektnost dat.
  • Průběžně, tedy i mimo obvyklé termíny, probíhají nad všemi údaji PDK v pravidelných intervalech logické kontroly. Údaje jsou zasílány příslušným výrobcům, dodavatelům a distributorům ke kontrole. Zjištěné odchylky jsou obratem upravovány.
  • Přípravky osvobozené od DPH jsou takto označovány teprve tehdy, jsou-li splněny zákonem předepsané podmínky a výrobce předloží nezbytnou dokumentaci. Ve sporných případech jsou položky ponechány jako zdaňované. Lékárník má takto jistotu, že se nedopustí daňového přestupku.
  • U všech položek je, opět ve spolupráci s výrobci, průběžně kontrolováno také jejich zařazení do celního sazebníku, což je nezbytná zákonná podmínka pro správné stanovení sazby DPH.
  • U nejasných nebo nejednoznačných položek jsou prováděny konzultace přímo s finančními a celními úřady.

PDK je plně integrován v lékárenském systému FaRMIS

Číselník PDK zahrnuje v současné době více než 56 tisíc položek. 70% z nich je přímo registrováno výrobci, 30% se přebírá a doplňuje z jiných zdrojů. Obsahuje tak kompletní sortiment zboží objednávaného a distribuovaného farmaceutickými a velkoobchodními společnostmi v České republice.
Aby mohly být všechny údaje obsažené v číselníku rychle a účelně využity, a číselník se tak stal přínosem při práci lékárníka, je nutné, aby byl plně integrován do lékárenského informačního software. Proto se již několik let rozvíjí úzká spolupráce společností FaRMIS s.r.o. a PharmData, která tuto plnou integraci PDK v programu FaRMIS zaručuje.
Jelikož všichni distributoři sdružení v asociaci AVEL používají formát číselníku a umí tedy přijmout objednávku nebo reklamaci podle PDK kódu, podporuje program FaRMIS v maximální míře tento kód při odesílání objednávky i při příjmu dodacího listu z diskety.
Vedle jednotného kódu zboží však číselník obsahuje i řadu dalších informací o samotných přípravcích, včetně údajů z číselníků VZP, SUKL a MF ČR. Uživatel tak může získat všechny potřebné informace včas a najednou. V příslušných místech programu je tedy samozřejmě možné provést přímý skok do číselníku a zobrazit tak tyto potřebné informace.
Dokonalým pomocníkem lékárníka se PDK číselník stává při zavádění nových položek do sortimentu lékárny. Tato funkce je v programu FaRMIS plně automatizována a děje se pomocí čarového kódu přípravku. PDK číselník je proto dnes již nepostradatelný při spouštění provozu nové lékárny.
Aktualizace PDK číselníku je možné provádět z aktualizačního CD, které společnost FaRMIS s.r.o. rozesílá každé čtvrtletí všem svým uživatelům. Častější aktualizace lze získat rovněž v týdenních cyklech na internetu.

Jak PDK získat

Bližší informace o PDK číselníku a jeho cenách Vám rádi poskytneme na známých telefonních číslech střediska technické podpory společnosti FaRMIS s.r.o., kde můžete zároveň objednat instalaci PDK číselníku do Vaší lékárny.
Objednávku můžete zaslat i poštou nebo faxem na adresu společnosti FaRMIS s.r.o. Naši pracovníci se Vám obratem ozvou a domluví s Vámi potřebné formality.

Pokud není uživatel přihlášen, nelze objednávat.